Sabina van Beijeren Prijs 2015


Sabina van Beijeren Prijs naar drie initiatieven
 
Drie Oud-Beijerlandse initiatieven kregen donderdag 18 juni in het gemeentehuis van Oud-Beijerland de Sabina van Beijerenprijs uitgereikt door de heer Koen Visser nadat burgemeester K. Tigelaar als voorzitter van de jury de prijswinnaars bekend had gemaakt.. Deze stimuleringsprijs, die bestaat uit een beeldje en een geldbedrag, is in 2012 in het leven geroepen door de heer Koen Visser en hij heeft speciaal hiervoor de Sabina van Beijeren Stichting opgericht. De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving.
 
De drie instanties die de Sabina van Beijerenprijs in ontvangst mochten nemen zijn de EHBO-vereniging, afdeling Oud-Beijerland, basisschool De Zevensprong en het Creatief Lokaal van stichting De Overbrugging. Zij hebben ieder voor zich een project aangemeld dat in aanmerking komt voor de prijs.
 
Het is dit jaar de tweede keer dat de Sabina van Beijerenprijs wordt uitgereikt. Het bijzondere van deze editie is echter dat de drie Oud-Beijerlandse initiatieven eenzelfde geldbedrag krijgen. Dat is besloten op voordracht van de jury van de Sabina van Beijerenprijs, onder voorzitterschap van burgemeester Klaas Tigelaar.
De reden daarvoor is dat het aantal inzendingen dit jaar erg laag lag, er zijn maar 5 projecten aangemeld. Uit navraag is gebleken dat de 'strakke' regels om mee te kunnen dingen, diverse instanties hebben weerhouden hun plan in te dienen.
 
In overleg met de Sabina van Beijeren Stichting en de familie Visser is daarom besloten de drie plannen, die het dichtst bij de doelstelling liggen, eenzelfde bedrag (2500 euro) toe te kennen. Daarbij is de afspraak gemaakt om voor de inschrijving van de derde editie de regels aan te passen.
 
De EHBO-vereniging wil het geld van de prijs gebruiken voor het organiseren van reanimatie- en AED-cursussen voor jongeren. Op die manier hoopt zij ook te werken aan aanwas van nieuwe leden.
 
Basisschool De Zevensprongbesteedt het geld aan de aanschaf van een duofiets die het mogelijk maakt dat verstandelijk beperkte cliënten van dagcentrum Symfonie, die nu al op school meedraaien en klusjes doen, makkelijker van en naar school kunnen.
 
De initiatiefnemers van het Creatief Lokaal van De Overbrugging willen meer materiaal aanschaffen voor de creatieve open ochtenden die zij opzetten voor mensen met een verslavingsachtergrond en/of psychische problemen. Werken met de handen maakt het hoofd leeg, blijkt in de praktijk.
 
J U R Y R A P P O R T E N
 
EHBO Vereniging Oud-Beijerland
EHBO Vereniging Oud-Beijerland, wil met een workshop
Reanimatie/AED speciaal voor jongeren bereiken met als doel dat
zij adequate kennis en vaardigheden krijgen van reanimatie en gebruik van AED apparatuur.
 
Citaat uit de aanvraag:
In verband met het 60-jarig jubileum van de EHBO vereniging Oud-Beijerland willen wij een reanimatie/AED workshop organiseren voor de jeugd vanaf 12 jaar. Ook voor de Oud-Beijerlandse jeugd is het belangrijk het nut te leren inzien van adequate kennis en vaardigheden van reanimeren en gebruik van een AED.
 
De jury is van mening dat de EHBO vereniging Oud-Beijerland al jarenlang een vaste waarde is binnen de Oud-Beijerlandse samenleving. Met dit project in het kader van haar 60-jarig bestaan toont de vereniging aan middenin die samenleving te staan en oog te hebben voor de toekomst door jongeren actief te benaderen.
 
De jury vindt het bovendien van belang dat de EHBO vereniging Oud-Beijerland deze doelgroep al van jongsaf vertrouwd maakt met hulpverlening aan anderen.

Stichting De Overbrugging
Stichting De Overbrugging/Creatief Lokaal
 
Citaat uit de aanvraag:
'Het Creatief Lokaal biedt mogelijkheid om te ontspannen, werken met de handen geeft het hoofd pauze'.
 
De jury is van mening dat Stichting De Overbrugging, in de korte tijd dat zij zich heeft gevestigd in Oud-Beijerland, haar bestaansrecht al volop heeft bewezen. Zeker ook gezien de nieuwe initiatieven die onder de hoede van De Overbrugging zijn ontplooid. Het Creatief Lokaal is er daar één van, hier leren de cliënten van De Overbrugging op een andere manier tegen problemen en/of levensvragen aan te kijken door creatief te werken. 
 
Daarnaast vindt de jury het van belang dat deze doelgroep, door creatief bezig te zijn, nieuwe vaardigheden ontdekt, werkt aan een beter zelfbeeld, oefent in concentratie en grenzen leert verleggen.

Een bijdrage aan deze creatieve ontwikkeling wordt met deze prijs van harte ondersteund.

Openbare basisschool De Zevensprong
 
Openbare Basisschool De Zevensprong, locatie Noord, wil cliënten van Stichting Gemiva de mogelijkheid geven te integreren in de samenleving door ze te laten meewerken op de basisschool.
 
Citaat uit de aanvraag: 'Stichting Gemiva, die cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking begeleidt, heeft onder meer als ambitie om haar cliënten te integreren in onze samenleving. Wij als basisschool onderschrijven deze ambitie en willen graag actief meewerken aan de maatschappelijke opdracht om onze participatiesamenleving vorm en inhoud te geven'.

De jury is van mening dat openbare basisschool De Zevensprong op een bijzondere manier invulling geeft aan het begrip participatiesamenleving. Op een ongedwongen manier worden kinderen in contact gebracht met een kwetsbare groep in de Oud-Beijerlandse samenleving, die zodoende een kans krijgt zich verder te ontwikkelen. Bovendien is dit een initiatief dat kan leiden tot een verbinding tussen andere  instellingen en scholen in Oud-Beijerland en de rest van de Hoeksche Waard. Dit zal de sociale cohesie in de samenleving zeker bevorderen.
 
Daarnaast vindt de jury het van belang dat kinderen al van jongsaf vertrouwd worden gemaakt met mensen met een beperking, zodat deze doelgroep niet als anders wordt gezien maar bekenden zijn.

De foto's zijn te zien via onderstaande link:  http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/index.php/module/mod_fotoalbum_base/album/187

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er kunnen weer aanvragen ingediend voorde Sabina van Beijerenprijs 2015.

Deze prijs wordt één keer per twee jaar uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting.
In 2012 was de eerste prijsuitreiking en dat betekent dat in 2015 verenigingen, instellingen en bedrijven weer de mogelijkheid om een project in te dienen.
 
De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving van Oud-Beijerland en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
 
Randvoorwaarden
Het ingediende plan of project moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
-                    het vindt plaats in de gemeente Oud-Beijerland en/of dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
-                    het is voor de inzendtermijn binnen bij de secretaris van de jury; alles wat daarna binnenkomt, is uitgesloten van deelname;
-                    het is gekoppeld aan een vereniging, instelling of reeds bestaande groep vrijwilligers die een bepaald project leiden; particulieren, het bedrijfsleven en de gemeente kunnen ook een project indienen; de jury maakt in dat geval in haar afwegingen een duidelijk onderscheid tussen een plan dat is ingediend door het bedrijfsleven dan wel door een vereniging. Een plan dat door het bedrijfsleven is ingediend zal zwaarder worden beoordeeld omdat het bedrijfsleven over meer financiële mogelijkheden beschikt.
Criteria
Het ingediende plan dient te voldoen aan de volgende criteria:
-                    het ingediende plan dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
-                    het staat ten dienst van Oud-Beijerland èn directie omgeving;
-                    het draagt bij aan de vergroting van de saamhorigheid van de Oud-Beijerlandse gemeenschap èn directie omgeving;
-                    het bevordert de onderlinge samenwerking binnen de Oud-Beijerlandse samenleving èn directie omgeving;
-                    het bevordert de onderlinge verbondenheid binnen Oud-Beijerland èn directie omgeving;
-                    plannen of projecten die toegankelijk zijn een groot deel van de Oud-Beijerlandse samenleving verdienen de voorkeur;
-                    het plan of project mag geen structurele activiteit zijn van een vereniging of instelling;
 
Nominatie
Alle aanmeldingen worden door de jury beoordeeld aan de hand van de vaste criteria. Uit de aanmeldingen nomineert de jury vervolgens drie plannen of projecten.
 
Beoordeling
Alle projecten worden door de jury beoordeeld op:
-                    haalbaarheid c.q. uitvoerbaarheid binnen 1 jaar;
-                    de hiervoor vermelde criteria.
 
De prijzen
De Koen Visser Stichting zal elke twee jaar de volgende prijzen ter beschikking stellen:
-                    een eerste prijs van € 4.000,--
-                    een tweede prijs van € 2.000,--
-                    een aanmoedigingsprijs van  € 1.000,--  
 
Uit de genomineerden kiest de jury twee winnaars, die tijdens de prijsuitreiking bekend worden gemaakt.
Daarnaast zal de jury ook aan een project een aanmoedigingsprijs toekennen.
De prijswinnaars ontvangen tevens een oorkonde; de overwegingen van de jury staan hierin o.a. vermeld.
Verder ontvangt de winnaar van de eerste prijs een beeldje dat symbool staat voor de Sabina van Beieren Prijs.
 
Indiening projecten
De projecten die voor de prijs in aanmerking wensen te komen kunnen tot 16 maart 2015 bij het secretariaat op de hiervoor vermelde wijze worden ingediend. Het secretariaat is gevestigd op Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland.
 
Aanmelden
Plannen en projecten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van de jury Daarnaast dient er een gemotiveerde toelichting aan toegevoegd te worden waarom de aanvrager vindt dat dit plan of project in aanmerking komt voor de Sabina van Beijeren Prijs. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden en criteria.
 
Jury
De samenstelling van de jury is zodanig dat dit een goede afspiegeling is van de Oud-Beijerlandse samenleving.
Tot de vaste juryleden behoort een vertegenwoordiger van de familie Visser evenals de burgemeester van Oud-Beijerland als onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht.
De juryleden treden voor een nog nader vast te stellen rooster af.
De jury bestaat, naast de hiervoor vermelde personen, in deze eerste periode uit:
De heer J. Gielen
Mw. L. Göbel-den Hoed
De heer L. Baars
Mw. A. van den Berg
De heer E. Tuk
De heer C. Petrus
Mw. J. Waltmans
Als secretaresse van de jury is toegevoegd mw. J.J. Crucq-van Maldegem
 
Beoordeling door de jury
In de maand maart zal de eerste beoordeling door de jury plaatsvinden.
Inapril/mei zal vervolgens een tweede beoordeling plaatsvinden.
Tot slot zullen in de maand mei de genomineerde projecten worden aangewezen en het winnende project worden gemaakt.
 
 
Uitreiking van de prijzen
De prijzen zullen in eind mei/begin juni door de Sabina van Beijeren Stichting worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.
Klik hier voor meer foto´s