Persberichten 2014


PERSBERICHT mei 2014
 
Indienen projecten is weer mogelijk
 
Sabina van Beijeren Prijs ter versterking van sociale cohesie
 
Ter gelegenheid van het feit dat in 2012 de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf in Oud-Beijerland startte, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs wordt één keer per twee jaar uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting.
In 2012 was de eerste prijsuitreiking en dat betekent dat in 2014 verenigingen, instellingen en bedrijven weer de mogelijkheid om een project in te dienen.
 
De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving van Oud-Beijerland en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
 
Randvoorwaarden
Het ingediende plan of project moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
-                    het vindt plaats in de gemeente Oud-Beijerland en/of dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
-                    het is voor de inzendtermijn binnen bij de secretaris van de jury; alles wat daarna binnenkomt, is uitgesloten van deelname;
-                    het is gekoppeld aan een vereniging, instelling of reeds bestaande groep vrijwilligers die een bepaald project leiden; particulieren, het bedrijfsleven en de gemeente kunnen ook een project indienen; de jury maakt in dat geval in haar afwegingen een duidelijk onderscheid tussen een plan dat is ingediend door het bedrijfsleven dan wel door een vereniging. Een plan dat door het bedrijfsleven is ingediend zal zwaarder worden beoordeeld omdat het bedrijfsleven over meer financiële mogelijkheden beschikt.
Criteria
Het ingediende plan dient te voldoen aan de volgende criteria:
-                    het ingediende plan dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
-                    het staat ten dienst van Oud-Beijerland èn directie omgeving;
-                    het draagt bij aan de vergroting van de saamhorigheid van de Oud-Beijerlandse gemeenschap èn directie omgeving;
-                    het bevordert de onderlinge samenwerking binnen de Oud-Beijerlandse samenleving èn directie omgeving;
-                    het bevordert de onderlinge verbondenheid binnen Oud-Beijerland èn directie omgeving;
-                    plannen of projecten die toegankelijk zijn een groot deel van de Oud-Beijerlandse samenleving verdienen de voorkeur;
-                    het plan of project mag geen structurele activiteit zijn van een vereniging of instelling;
 
Nominatie
Alle aanmeldingen worden door de jury beoordeeld aan de hand van de vaste criteria. Uit de aanmeldingen nomineert de jury vervolgens drie plannen of projecten.
 
Beoordeling
Alle projecten worden door de jury beoordeeld op:
-                    haalbaarheid c.q. uitvoerbaarheid binnen 1 jaar;
-                    de hiervoor vermelde criteria.
 
De prijzen
De Koen Visser Stichting zal elke twee jaar de volgende prijzen ter beschikking stellen:
-                    een eerste prijs van € 4.000,--
-                    een tweede prijs van € 2.000,--
-                    een aanmoedigingsprijs van  € 1.000,--  
 
Uit de genomineerden kiest de jury twee winnaars, die tijdens de prijsuitreiking bekend worden gemaakt.
Daarnaast zal de jury ook aan een project een aanmoedigingsprijs toekennen.
De prijswinnaars ontvangen tevens een oorkonde; de overwegingen van de jury staan hierin o.a. vermeld.
Verder ontvangt de winnaar van de eerste prijs een beeldje dat symbool staat voor de Sabina van Beieren Prijs.
 
Indiening projecten
De projecten die voor de prijs in aanmerking wensen te komen kunnen tot 15 september 2014 bij het secretariaat op de hiervoor vermelde wijze worden ingediend. Het secretariaat is gevestigd op Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland.
 
Aanmelden
Plannen en projecten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van de jury Daarnaast dient er een gemotiveerde toelichting aan toegevoegd te worden waarom de aanvrager vindt dat dit plan of project in aanmerking komt voor de Sabina van Beijeren Prijs. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden en criteria.
 
Jury
De samenstelling van de jury is zodanig dat dit een goede afspiegeling is van de Oud-Beijerlandse samenleving.
Tot de vaste juryleden behoort een vertegenwoordiger van de familie Visser evenals de burgemeester van Oud-Beijerland als onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht.
De juryleden treden voor een nog nader vast te stellen rooster af.
De jury bestaat, naast de hiervoor vermelde personen, in deze eerste periode uit:
De heer J. Gielen
De heer W. Quaak
Mw. L. Göbel-den Hoed
De heer L. Baars
Mw. A. van den Berg
De heer E. Tuk
De heer C. Petrus
Mw. J. Waltmans
Als secretaresse van de jury is toegevoegd mw. J.J. Crucq-van Maldegem
 
Beoordeling door de jury
In de maand september zal de eerste beoordeling door de jury plaatsvinden.
In de maand oktober zal vervolgens een tweede beoordeling plaatsvinden.
Tot slot zullen in de maand november de genomineerde projecten worden aangewezen en het winnende project worden gemaakt.
 
 
Uitreiking van de prijzen
De prijzen zullen in de maand november door de Sabina van Beijeren Stichting worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.